Bài Viết Posts

ĐỐI DIỆN VỚI CÁC NỀN ĐỘC TÀI MỘT CÁCH THỰC TẾ

ĐỐI DIỆN VỚI CÁC NỀN ĐỘC TÀI MỘT CÁCH THỰC TẾ (Bài 014) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Trong những năm vừa qua nhiều nền độc tài – có nguồn gốc từ quốc nội cũng như quốc ngoại – đã sụp đổ hay […]

DANH MỤC CÁC TỪ QUAN TRỌNG TRONG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

DANH MỤC CÁC TỪ QUAN TRỌNG TRONG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG (Bài 013) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Dịch giả: Tài liệu về ĐTBBĐ của GSTS Gene Sharp bao gồm nhiều từ kĩ thuật chuyên biệt nên danh mục sau đây cung ứng cho […]

NHỮNG BƯỚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC CHO NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG CHỐNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐÀN ÁP

NHỮNG BƯỚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC CHO NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG CHỐNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐÀN ÁP (Bài 012) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Đấu tranh bất bạo động là một kĩ thuật điều động những cuộc xung đột […]

Đối diện Độc tài Bằng Tự tin (B)

Đối diện Độc tài Bằng Tự tin (B) (Bài 009) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Đối kháng Với Chuyên chế Mà Không Có Chuẩn bị (Tiếp theo bài 008)   Có thể sẽ có những vấn đề nghiêm trọng trong những cuộc đấu tranh […]