Bài Viết Posts

Cắt Đứt Các Nguồn Sức Mạnh của Đối Phương

Cắt Đứt Các Nguồn Sức Mạnh của Đối Phương (Bài 044) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Rút đi những nguồn sức mạnh chính trị Việc phân tích lí thuyết về những nguồn sức mạnh chính trị và về việc rút đi những nguồn […]

NHỮNG NHẬN XÉT SÁNG SUỐT VỀ SUY TƯ CHIẾN LƯỢC

NHỮNG NHẬN XÉT SÁNG SUỐT VỀ SUY TƯ CHIẾN LƯỢC (Bài 043)   Vì những mục đích lớn chúng ta phải dám làm những chuyện lớn. —Carl von Clausewitz, Về Chiến Tranh [On War]     Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Một cách hữu […]

Làm Cho Đấu Tranh Bất Bạo Động Hữu Hiệu Hơn

Làm Cho Đấu Tranh Bất Bạo Động Hữu Hiệu Hơn (Bài 042) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Thành công và thất bại trong đấu tranh bất bạo động Những cuộc xung đột do đấu tranh bất bạo động tiến hành đã từng hữu hiệu hơn […]

NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC BẤT BẠO ĐỘNG

NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC BẤT BẠO ĐỘNG (Bài 041) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Chiến lược và những chiến thuật chiến tranh đã từng được hoạch định và học hỏi một cách cẩn thận, và đã có nhiều nỗ lực […]

Tái Phân Phối Quyền Lực

Tái Phân Phối Quyền Lực (Bài 040) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Những hiệu quả của thành công là gì? Đôi khi người ta nghe những khẳng định cực kì khác nhau về những hiệu quả của đấu tranh bất bạo động thành công. Một […]

Có Thể Đạt Được Bốn Cách Thành Công

Có Thể Đạt Được Bốn Cách  Thành Công (Bài 039) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Bốn con đường dẫn đến thành công     Đấu tranh bất bạo động có thể thành công chỉ khi nào có những điều kiện cần thiết hoặc những điều kiện này […]