Bài Viết Posts

Thiết lập Một Đại Chiến lược

Thiết lập Một Đại Chiến lược (Bài 062) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.        Việc cân nhắc các vấn đề tranh chấp và những lợi thế sẵn có của những người có thể sẽ đối kháng cần phải hướng dẫn sự khai triển những […]

Tuyển chọn Những Người Soạn thảo Chiến lược

Tuyển chọn Những Người Soạn thảo Chiến lược (Bài 061) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Vào một lúc nào đó trong khi đang chiêm nghiệm một cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt áp bức thì những người có trách nhiệm soạn thảo một đề […]

THAM VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

THAM VẤN VÀ HUẤN LUYỆN (Bài 060) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Một thực tế đáng tiếc là sự lưu tâm đeo đuổi đấu tranh bất bạo động như là một hình thức thay thế cho đấu tranh vũ trang rất thường xảy ra […]

TÁC ĐỘNG KHÁN THÍNH GIẢ QUỐC NGOẠI

  TÁC ĐỘNG KHÁN THÍNH GIẢ QUỐC NGOẠI (Bài 059)   Một nhà tuyên truyền là một chuyên viên bán thái độ và ý kiến. –Hans Speier, kinh tế gia, nhà xã hội học và khoa học gia về chính trị Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, […]

NHỮNG CHẤT Ô NHIỄM

NHỮNG CHẤT Ô NHIỄM (Bài 058) Chất ô nhiễm, d. Một chất làm ô nhiễm một chất khác; Ô nhiễm, đg. Làm cho dơ bẩn, không sạch hay hư hại qua tiếp xúc. –Tự Điển Thế Kỉ Thứ Hai Mươi của Webster, Không Rút Gọn, 1975   Gene Sharp Chuyển […]

LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO (Bài 057)    Những người lãnh đạo giỏi làm cho người ta cảm thấy mình đang ở ngay chính trọng tâm của sự việc, chứ không phải ở ngoài biên. Ai cũng cảm thấy là mình đã đóng góp đáng kể vào sự thành công của tổ chức. […]