Những Giá trị Xã hội trong Văn học của Người Bình dân Việt Nam Như là Những Động lực Thúc đẩy Phát triển Kinh tế

Những Giá trị Xã hội trong Văn học của Người Bình dân Việt Nam Như là Những Động lực Thúc đẩy Phát triển Kinh tế       Trong bài “Những Giá trị về Cần lao trong Văn học của Người Bình dân Việt Nam Như Là Những Động lực Thúc Read more…

Những Giá trị về Cần lao trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam Như Là Những Động lực Thúc đẩy Phát triển Kinh tế

Những Giá trị về Cần lao trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam Như Là Những Động lực Thúc đẩy Phát triển Kinh tế       Nhiều nhà xã hội học và kinh tế gia đặt câu hỏi là những động lực nào đã thúc đẩy sự phát Read more…

VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN NHƯ LÀ VĂN HOÁ ĐỐI KHÁNG III, Bài III, Người Đàn bà Bình dân Đối kháng những Thói hư Tật xấu của Đàn ông

VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN NHƯ LÀ VĂN HOÁ ĐỐI KHÁNG III Bài III Người Đàn bà Bình dân Đối kháng những Thói hư Tật xấu của Đàn ông       Trong một bài viết mới đây (ngày 26 tháng 6 năm 2022) có tiêu đề “Gia đình Việt Nam và Read more…

VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN NHƯ LÀ VĂN HOÁ ĐỐI KHÁNG Bài II Những Nỗ lực của Người Đàn Bà Đối kháng Bất công trong Liên hệ Lứa đôi

VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN NHƯ LÀ VĂN HOÁ ĐỐI KHÁNG II Bài II Những Nỗ lực của Người Đàn Bà Đối kháng Bất công trong Liên hệ Lứa đôi        Trong bài “Văn chương Bình Dân như là Văn hoá đối Kháng, Bài I”, tác giả có đề cập Read more…