Bài Viết Posts

Lòng Yêu Nước Như Được Phản Ánh qua Văn học Dân gian Bài II

Lòng Yêu Nước Như Được Phản Ánh qua Văn học Dân gian Bài II   Trong bài trước chúng tôi đã nêu lên danh tính các anh hùng và phong trào lãnh đạo những cuộc nổi dậy chống Tàu, Pháp, Nhật xâm lược. Chúng tôi cũng đặt những câu hỏi: […]

Lòng Yêu Nước Như được Phản Ánh qua Văn học Dân Gian

Lòng Yêu Nước Như được Phản Ánh qua Văn học Dân Gian   Cụm từ “Yêu Nước” hay “Ái Quốc” được sử dụng khá thường xuyên trong bối cảnh văn hoá Việt. Tuy nhiên, hình như chưa hề có một sự đồng thuận chính thức nào về ý nghĩa của […]

Ý nghĩa của Công bằng trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam

Ý nghĩa của Công bằng trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam       Trước khi nói đến ý nghĩa của “công bằng” hay “công bình”, chúng ta cũng nên duyệt lại xem chúng ta có cùng hiểu từ này giống nhau hay không. Một ý niệm khác […]