Bài Viết Posts

April 30th: Black April Day Or A Day of National Acrimony

April 30th: Black April Day Or A Day of National Acrimony   Vietnamese nationalists have chosen April 30 as Ngày Quốc Hận, which – for lack of an appropriate, corresponding English terminology – has been christened in English by the Vietnamese diaspora as Black April Day. On April 30, 1975, […]

Bài IV Những Niềm Tin Cốt lõi của Người Bình dân Việt Nam Như Là Những Giá trị Nền tảng cho Cuộc Sống (Tiếp theo Bài III)

Bài IV Những Niềm Tin Cốt lõi của Người Bình dân Việt Nam Như Là Những Giá trị Nền tảng cho Cuộc Sống (Tiếp theo Bài III)   Trong bài III, chúng tôi có nói đến việc muốn làm phước thì trước tiên bản chất con người phải hiền lành/lương […]