Bài Viết Posts

Pondering over the April 30 Anniversary

Pondering over the April 30 Anniversary Forty-five (45) years — a period equivalent to two generations – have gone by since the first Vietnamese emigrants risked their lives evading capture by the northern communists with all possible means available; they, nevertheless, always nurture the aspiration that someday they may come […]

Một vài ý nghĩ nhân dịp ngày 30 tháng 4

Một vài ý nghĩ nhân dịp ngày 30 tháng 4 Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi những người Việt lưu vong đầu tiên liều mạng sống lánh nạn Cộng sản bằng mọi phương tiện cho đến nay cũng đã 45 năm, một khoảng thời gian của hai […]

Nhân Nghĩa trong Văn Chương Bình Dân

Nhân Nghĩa trong Văn Chương Bình Dân   Trong môi trường văn hoá Việt, hai từ “nhân nghĩa” thường đi đôi với nhau và có ý nghĩa thông dụng là có lòng thương người và hành vi hợp với đạo lý, với lẽ phải. Tuy nhiên, đứng về phương diện […]

Tính Hệ Đẳng trong Những Mối Tương Giao Xã Hội

Tính Hệ Đẳng trong Những Mối Tương Giao Xã Hội   Hình thái của những mối tương giao trong một xã hội được định hình bởi hệ thống giá trị mà xã hội đó chấp nhận và tôn trọng. Hệ thống giá trị của xã hội Việt Nam chịu ảnh […]