Bài Viết Posts

HỘI LUÂN TREN ĐÀI VIỆT NAM TỰ DO THẠNG/2019

HỘI LUẬN TRÊN ĐÀI VIỆT NAM TỰ DO THÁNG  5/2019:  Ý NGHĨA NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN. NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH VÀ ÔNG VƯƠNG KỲ SƠN GIAM ĐỐC ĐÀI VIỆT NAM TỰ DO THỰC HIỆN  bấm vào link này để coi: https://youtu.be/EkpgV_7IbBg

KÝ GIẢ THANH PHONG CỦA NHẬT BÁO VIỄN ĐÔNG TƯỜNG TRÌNH BUỔI RA MẮT SÁCH “ĐỜI CÁCH MẠNG KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ” TẠI THƯ VIỆN VIỆT NAM. GARDEN GROVE, CALIFORNIA.

KÝ GIẢ THANH PHONG CỦA NHẬT BÁO VIỄN ĐÔNG TƯỜNG TRÌNH BUỔI RA MẮT SÁCH “ĐỜI CÁCH MẠNG KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ” TẠI THƯ VIỆN VIỆT NAM. GARDEN GROVE, CALIFORNIA. Ra mắt Phỏng Vấn Ký Đời Cách Mạng Kỳ Ngoại Hầu Cường Để Nhà báo Du Miên tường trình […]

LỊCH SỬ TRUYÊN KY

L Ị C H    S Ử    T R U Y Ề N    KỲ Trần Trung Chính Ngày 02 tháng 3 năm 2019, bộ film tài liệu lịch sử có tên : “ SỰ CAN THIỆP CỦA HOA KỲ  VÀO CHIẾN TRANH VIỆT NAM ” được trình chiếu ra mắt tại […]