Bài Viết Posts

Leo Thang Giải phóng

Leo Thang Giải phóng (Bài 066) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Khởi đầu cho một cuộc đấu tranh dài hạn chống lại một nền độc tài hay một áp bức nào khác, cần phải thực hiện những hành động tiên khởi nhỏ hẹp nhằm […]

Chống Đảo Chánh (III)

Chống Đảo Chánh (III) (Bài 065) Gene Sharp & Bruce Jenkins Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Sự quan trọng của kỉ luật bất bạo động     Nhận thức được rằng bạo động phương hại đến những động năng và sức mạnh của đấu tranh bất bạo […]

Chống Đảo Chánh (II)

Chống Đảo Chánh (II) (Bài 064)     Gene Sharp & Bruce Jenkins Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Phòng vệ chống đảo chánh     Chú ý đến cách đảo chánh vận hành như thế nào và làm sao để đánh bại đảo chánh sẽ dạy cho […]

Chống Đảo Chánh (I)

Chống Đảo Chánh (I) (Bài 063) Gene Sharp & Bruce Jenkins Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Những người ủng hộ dân chủ chính trị, nhân quyền, và công lí xã hội có đủ lí do chính đáng để lo lắng về đảo chánh. Những vụ cướp […]

Thiết lập Một Đại Chiến lược

Thiết lập Một Đại Chiến lược (Bài 062) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.        Việc cân nhắc các vấn đề tranh chấp và những lợi thế sẵn có của những người có thể sẽ đối kháng cần phải hướng dẫn sự khai triển những […]

Tuyển chọn Những Người Soạn thảo Chiến lược

Tuyển chọn Những Người Soạn thảo Chiến lược (Bài 061) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Vào một lúc nào đó trong khi đang chiêm nghiệm một cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt áp bức thì những người có trách nhiệm soạn thảo một đề […]