Bài Viết Posts

THAM VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

THAM VẤN VÀ HUẤN LUYỆN (Bài 060) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Một thực tế đáng tiếc là sự lưu tâm đeo đuổi đấu tranh bất bạo động như là một hình thức thay thế cho đấu tranh vũ trang rất thường xảy ra […]

TÁC ĐỘNG KHÁN THÍNH GIẢ QUỐC NGOẠI

  TÁC ĐỘNG KHÁN THÍNH GIẢ QUỐC NGOẠI (Bài 059)   Một nhà tuyên truyền là một chuyên viên bán thái độ và ý kiến. –Hans Speier, kinh tế gia, nhà xã hội học và khoa học gia về chính trị Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, […]

NHỮNG CHẤT Ô NHIỄM

NHỮNG CHẤT Ô NHIỄM (Bài 058) Chất ô nhiễm, d. Một chất làm ô nhiễm một chất khác; Ô nhiễm, đg. Làm cho dơ bẩn, không sạch hay hư hại qua tiếp xúc. –Tự Điển Thế Kỉ Thứ Hai Mươi của Webster, Không Rút Gọn, 1975   Gene Sharp Chuyển […]

LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO (Bài 057)    Những người lãnh đạo giỏi làm cho người ta cảm thấy mình đang ở ngay chính trọng tâm của sự việc, chứ không phải ở ngoài biên. Ai cũng cảm thấy là mình đã đóng góp đáng kể vào sự thành công của tổ chức. […]

SỢ HÃI

SỢ HÃI (Bài 056) Không sợ hãi có thể là một tính bẩm sinh, nhưng có lẽ quý hơn nữa là lòng can đảm có được nhờ nỗ lực, lòng can đảm đến từ việc vun trồng tập quán từ chối để cho sợ hãi quyết định hành động của […]

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (III)

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (III) (Bài 055) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Đảo Ngược Chiều Hướng     Những chính sách hiện tại nhằm giải quyết những vấn đề trọng đại của chúng ta không có cơ sở để được khuyến khích, và […]