Bài Viết Posts

ĐẤU TRANH BẰNG VŨ LỰC HAY BẰNG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG?

ĐẤU TRANH BẰNG VŨ LỰC HAY BẰNG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG? GENE SHARP1 (Bài 001) Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. chuyển ngữ Con đường nào dẫn đến giải phóng?     Nhiều người đang sống tại những quốc gia mà chính quyền bị xem là những nền độc tài, […]

Chiến lược và Chiến thuật trong Đấu tranh Bất Bạo động

Chiến lược và Chiến thuật trong Đấu tranh Bất Bạo động (Bài 003) Lời của dịch giả: Bài này cũng như bài trước là những trích đoạn có mục đích làm sáng tỏ những quan điểm về Đại Chiến lược, Chiến lược, Chiến thuật, và các Phương pháp cần được […]

NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC BẤT BẠO ĐỘNG

NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC BẤT BẠO ĐỘNG (Bài 002)   Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Chiến lược và những chiến thuật chiến tranh đã từng được hoạch định và học hỏi một cách cẩn thận, và đã có nhiều nỗ […]

Vấn Nạn Hồ Chí Minh LàMột hay Hai Nhân Vật Khác Nhau

Vấn Nạn Hồ Chí Minh Là Một hay Hai Nhân Vật Khác Nhau   Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Trong bài “Chung Quanh Nghi Vấn Hồ Chí Minh Chết năm 1932”, chúng tôi có nói là mặc dù có nhiều dữ kiện lịch sử hỗ trợ lập luận Hồ […]

Pondering over the April 30 Anniversary

Pondering over the April 30 Anniversary Forty-five (45) years — a period equivalent to two generations – have gone by since the first Vietnamese emigrants risked their lives evading capture by the northern communists with all possible means available; they, nevertheless, always nurture the aspiration that someday they may come […]